វីដេអូ ៖ កសិករបង្វែរការលក់ស្រូវឲ្យឈ្មួញវៀតណាម ខណៈ សមាគមប្រមូលទិញស្រូវក្នុងស្រុកកំណត់បរិមាណទិញចូល

[mom_video type=”youtube” id=”FMmSA4Z3-Bs”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង