វីដេអូ ៖ ​ប្រាក់ចំណូល​ក្រុមហ៊ុន ​Apple កើនឡើងលើសពីការព្យាករទុកនៅក្នុងត្រីមាសទីបី​

[mom_video type=”youtube” id=”h27xbs56-jg”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង