វីដេអូ ៖ ១០ វិធានការដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីការពារជំងឺរាតត្បាត និងគ្រោះថ្នាក់កំលុងពេលទឹកជំនន់

[mom_video type=”youtube” id=”Bkc4L-dBYuM”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង