លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ ៖ សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី១៦ មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ

(សៀមរាប)៖ លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ «សន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី១៦ មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ»។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង