នគរបាលបញ្ជូនខ្លូនចោរមុខដដែលទៅឲ្យតុលាការដដែលចាត់ការតាមច្បាប់ព្រោះរឿងឆក់ដដែល

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង