(ព័ត៌មានរូបភាព)៖ មុខម្ហូបចិន ខ្លះៗដែលកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ពាក្យ… នៅកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ មុខម្ហូបចិន ខ្លះៗ ដែលកំពុងពេញនិយមប្រើប្រាស់ពាក្យ… នៅកម្ពុជា៕​ (SN-កុសល)

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង