អ្នកលក់កាហ្វេលេចរាងអនឡាញ ពេលប្រុសនិយាយផ្លាញៗ សួរថ្លៃខឹងភ្លាម!

(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកលក់កាហ្វេលេចរាងអនឡាញ ពេលប្រុសនិយាយផ្លាញៗ សួរថ្លៃខឹងភ្លាម!

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង