នៅពេលនេះ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ មិនមានថាមពលអគ្គិសនីប្រើទេ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ មិនមានថាមពលអគ្គិសនីប្រើទេ ដោយសារអាជ្ញាធរអគ្គិសនី EDC កាត់ផ្តាច់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ ដើម្បីសន្សំភ្លើង។

ស្ទើរពេញមួយថ្ងៃ កាលពីម្សិលមិញ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ ក៏មិនមានថាមពលអគ្គិសនីប្រើដែរ ហើយនៅព្រឹកនេះ ក៏ចាប់ផ្តើមដាច់ទៀតហើយ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង