ផានម៉ុនចុម៖ លោក គីម ជុងអ៊ុន អញ្ជើញលោក មូន ជេអ៊ីន ឲ្យឆ្លងបន្ទាត់ព្រំដែន និងជាន់ដីកូរ៉េខាងជើងបន្តិចសិន មុននឹងជាន់ដីកូរ៉េខាងត្បូង ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង