ព័ត៌មានវីដេអូ ៖ លោក ឡាយ វណ្ណៈ បញ្ជូនមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសំងាត់ ធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានត្រៀមមិនទាន់

[mom_video type=”youtube” id=”UO6E4ZAoChQ”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង