កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយលោកមជ្ឈត្តករ រស់ មុនិន្ទ: ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម អំពីការងារដោះស្រាយវិវាទក្នុងមុខជំនួញ (ភាគទី១)

[mom_video type=”youtube” id=”bPztRaXv57I”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង