វីដេអូ ៖ អង្គការណាតូចំណាយខ្ពស់លើយោធាកាលពីឆ្នាំ២០១៨ ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះចេញលុយតិចតួច

[mom_video type=”youtube” id=”qaZlzhP7jr8″]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង