វីដេអូ ៖ ព្រះរាជអាជ្ញារង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្នុងពន្ធនាគារ ចេញលិខិតឲ្យមេគុក ស្រង់ទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធជនជាប់ឃុំ

[mom_video type=”youtube” id=”xuygztpnEHw”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង